Faktura RR – szczególny rodzaj dokumentu

W codziennej praktyce handlowej utarł się pogląd, iż faktury są wystawiane przez osobę lub instytucję, która coś sprzedaje i przedstawiane drugiej stronie, czyli kupującemu. Nie zawsze jednak tak jest. Istnieje wyjątek od tej powszechnej reguły. Chodzi o fakturę vat RR, która jest wystawiana rolnikowi ryczałtowanemu przez nabywcę, będącego czynnym płatnikiem podatku vat. Warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi fakturowania w takich przypadkach, gdyż niedawno przepisy te zostały znowelizowane.

Co to jest faktura RR i kiedy jest wymagana?

Nabywca produktów rolnych bądź usług rolniczych od rolnika posługującego się ryczałtem wystawia fakturę RR w dwóch egzemplarzach. Oryginał przekazuje rolnikowi, zaś kopię pozostawia dla siebie. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku vat o rolniku ryczałtowym mówimy w sytuacji, gdy dany rolnik prowadzi wyłącznie gospodarstwo rolne, nie czerpiąc zysków z żadnej innej działalności. Wówczas rolnik nie musi być zarejestrowany jako płatnik vat. Z punktu widzenia ekonomiki postępowania łatwiej jest zatem przenieść obowiązek odtrącenia vat na przedsiębiorcę, który nabywa towary bądź usługi. Zryczałtowany podatek wykazany w fakturze RR wynosi 7%. Istotne jest również to, że rolnik korzystający z ryczałtu zwolniony jest z wystawiania faktur jako takich, a także z prowadzenia ewidencji transakcji i składania deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym.

Elementy składowe faktury vat RR i oświadczenie rolnika

Zasady wystawiania faktur RR ustala ustawa o podatku vat. Każda faktura RR powinna posiadać swój unikatowy numer. Konieczne jest wskazanie, gdzie i kiedy doszło do transakcji oraz dokładne oznaczenie przedmiotów tejże transakcji. Oznaczenie stron zawartej transakcji musi być dokładne, ze wskazaniem adresów oraz numerów indentyfikacyjnych jak pesel czy NIP. Należy ustalić zryczałtowaną stawkę podatku vat, jak również wskazać wartość sprzedanych dóbr, oraz konkretną należność jaka została w całości uiszczona. Każda faktura RR musi być oznaczona co do miejsca oraz czasu jej wystawienia. Praktyka nakazuje także, by do faktury dołączone było oświadczenie rolnika o następującej treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Prawo do odliczenia podatku vat

Aby nabywca kwotę zryczałtowanego podatku przekazaną rolnikowi mógł zakwalifikować jako podatek do odliczenia, muszą zaistnieć łącznie trzy ważne przesłanki. Po pierwsze, nabycie musi być związane z dostawą opodatkowaną. Po drugie, środki za towary bądź usługi muszą być przekazane na konto bankowe rolnika nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakupu, chyba że strony wyznaczyły w umowie inny termin. Po trzecie, w fakturze RR musi być informacja o potwierdzeniu zapłaty bądź też w samym potwierdzeniu wskazana data i numer faktury.

Artykuł powstał przy współpracy z afaktury.pl